Emancipatiemonitor 2016: Emancipatie vordert langzaam

“Vrouwenemancipatie vordert langzaam” kopt het CBS-bericht over de publicatie van hun tweejaarlijkse onderzoek naar emancipatie in Nederland, de “Emancipatiemonitor”. Het CBS en SCP doen dit tweejaarlijkse onderzoek uit opdracht van minister Bussemaker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij is verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid van de afgelopen jaren. 

Het rapport vertelt ons dat er gestage voortgang is qua emancipatie. “Vrouwen werken minder vaak in een betaalde baan, werken veel vaker in deeltijd, zijn minder vertegenwoordigd in topfuncties en krijgen per uur minder betaald dan mannen”, schrijft het CBS over de arbeidsachterstand van vrouwen. Ook zijn veel minder vrouwen dan mannen economisch zelfstandig: dat wil zeggen, financieel zelfvoorzienend.

Wel nam de arbeidsparticipatie van vrouwen wat toe de afgelopen jaren, en zijn meer jonge vrouwen dan jonge mannen hoogopgeleid. Dat betekent echter niet zo bijster veel in het licht van andere onderzoekgegevens: namelijk nog steeds de erg scheve verdeling van zorg en arbeid tussen man en vrouw. Bij verbetering in arbeidsparticipatie maar geen enorme vooruitgang qua verdeling van zorgtaken blijven vrouwen teveel hooi op hun vork nemen (de powervrouw!). Mannen nemen wel meer ouderschapsverlof op dan voorheen, maar vrouwen blijven het grootste aandeel van zorg op zich nemen. Ook de inhaalslag in Nederlandse bestuursraden van vrouwen en de stijging van de hoeveelheid vrouwelijke hoogleraren is niet om over naar huis te schrijven. En verrassing: ook de loonkloof is nog alive ‘n kicking.

Opvallende resultaten uit de Emancipatiemonitor, in quotes
Thuisblijven voor de kinders

“Ruim een op zes Nederlanders vindt dat de vrouw thuis hoort te blijven als de kinderen nog niet naar school gaan”

Scheiding en koopkracht

“Ruim een op de drie relaties eindigt in een echtscheiding en in doorsnee verliest een vrouw dan een kwart van haar koopkracht, terwijl een man er nauwelijks op achteruitgaat”

De kostwinnaar

“In 2014 was in zeven op de tien paren de man de hoofdkostwinner” 

Vrouwen in bestuursraden

“In de honderd grootste bedrijven is nu bijna één op de vijf leden van de raden van bestuur of toezicht een vrouw”

Deeltijd vaderschap

“De helft van de Nederlandse vaders zorgt ‘enig moment van de week’ voor het kind terwijl de moeder werkt. Een op de drie vaders zorgt dan de hele dag, een op de tien een halve dag en een op de tien meer dagen per week” 

Sociale veiligheid

“Meer vrouwen dan mannen, en vooral jonge vrouwen, voelen zich onveilig, zowel in het algemeen als in hun eigen woonwijk” 

Bekende dader bij geweld

“Meer dan 55% van de vrouwelijke slachtoffers van geweld kent de dader. Dit geldt voor iets minder dan 40% van de mannelijke slachtoffers. Vrouwen hebben vaker last van geweld in de huiselijke kring” 

Geweld op werk

“Vrouwelijke werknemers ervaren vaker externe agressie (bijvoorbeeld van klanten of patiënten) dan mannen (29% versus 17%)” 

Arbeid en thuissituatie

“Vrouwen die met een mannelijke partner wonen zijn minder gericht op het ontwikkelen van een carrière dan vrijgezelle vrouwen en vrouwen met een vrouwelijke partner “

Zorg voor kinderen

“Iets meer dan vier op de tien mannen hebben het gevoel dat vrouwen beter geschikt zijn om te zorgen voor jonge kinderen dan mannen”

Aangifte van geweld door vrouwen

“Vrouwen rapporteren minder dan de helft van alle geweldsdelicten tegen hen (45%) bij de politie;
24% dient een officiële klacht in” 

Loonkloof

“Het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen bedroeg iets meer dan 83% van die van mannen in 2014, een discrepantie van 17%.
De loonkloof bij de overheid was 10%, en in de commerciële sector 
20%.

Het verschil in loon bij de overheid is gedaald sinds 2008, aangezien jongere vrouwen het hebben ingehaald.

Na rekening houdend met verschillen in aspecten als werkervaring,

opleidingsniveau en management, is de resterende loonkloof in het ambtenarenapparaat 5%, en in de particuliere sector  7%” 

En om te eindigen met een ‘positieve’ noot..

“De helft van de Nederlandse mannen en vrouwen hebben een voorkeur voor een egalitaire verdeling van werk en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Dit percentage is iets hoger dan in 2014”

Bron: SCP-publicatie 2016/33, Emancipatiemonitor 2016, Wil Portegijs en Marion van den Brakel (red.), Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2016